Scholen

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderwijs tot 1811

Toen de eerste kerk in Pekela werd gevestigd, deed ook een koster, tevens schoolmeester zijn intrede in de kolonie. In 1643 begon deze Willem Willems met het onderricht in het tegenwoordige Oude Pekela. In Boven Pekela kreeg de schoolmeester in 1686 toestemming voor de bouw en het onderhoud van zijn school. Schoolmeester H. Jansen Mulder hanteerde er plak en roede in een lokaaltje bij de toren. Toen er later een andere school in de gemeente bij kwam, sprak men van de hoofdschool en in officiële stukken vaak de school in wijk C. De schoolmeesters waren in die tijd gebonden aan de uniforme regeling van de stad Groningen en stonden onder toezicht van de (plaatselijke) kerkvoogdij. Het was in 1749 dat een aantal ouders een particuliere school wilde stichten. Zij vonden de afstand voor hun kinderen naar de school van meester Houwink in Oude Pekela en naar de school van meester Ringels in Nieuwe Pekela te ver. Zo ontstond op de grens van beide kerspelen de Gemeenschappelijke School, die omstreeks 1913 weer werd opgeheven. In 1783 richtte schoolmeester A.E. Kuiper, voor eigen rekening, iets boven de tegenwoordige Doorsnee, een particuliere school op, bekend als de school in wijk F. Zo gingen de beide Pekela’s met vier scholen de 19e eeuw in:

 • de hoofdschool in Oude Pekela met als hoofdonderwijzer de bekende Hendrik Wester (1783-1802) met 200 tot 300 leerlingen;
 • de school bij het middelste verlaat (de Gemeenschappelijke School) met 120 tot 180 leerlingen;
 • de hoofdschool in Nieuwe Pekela, met als hoofdonderwijzer J. Riensema (1789-1806) met 50 tot 120 leerlingen;
 • de school even boven Doorsnee met als hoofdonderwijzer W. Boeijing met 60 tot 110 leerlingen.

Het onderwijs te Oude Pekela van 1801-1989

In Oude Pekela stonden in 1800 twee scholen, de hoofdschool en de met Nieuwe Pekela gemeenschappelijke school, opgericht op de grens van de beide kerspelen. In 1838 werd de school voor de Israëlitische jeugd ingewijd en in 1854 kwam er een school voor middelbaar onderwijs, waar naast ‘levende talen’ ook onderricht werd gegeven in het vak zeevaartkunde. Vanaf 1874 bestond er bijzonder onderwijs. In dat jaar vond de opening plaats van de chr. gereformeerde school. In die tijd had Oude Pekela eveneens een zgn. Franse school. Van 1879 tot 1918 werden in deze gemeente zgn. Rijksnormaallessen gegeven, welk onderwijs van 1918 tot 1923 werd voortgezet in een gemeentelijke Normaalschool. In 1887 werd in het boveneind van de gemeente een nieuwe openbare school geopend. De oude, bestaande school kreeg toen de naam Oosterschool. In 1900 verrees de Nieuwe Oosterschool, tengevolge waarvan nieuwe schoolgrenzen werden vastgesteld, in 1913 gevolgd door de vierde openbare school aan de Compagniesterwijk met de naam Nieuwe Westerschool. Later werd dit de ULO-school. Toen deze vierde school werd opgericht, verdween de Gemeenschappelijke School. Met ingang van 1914 werd aan de Nieuwe Westerschool een schippersklasse verbonden, bestemd voor het onderwijs aan schipperskinderen. In 1921 werd de r.k. school opgericht. De ULO-school (Hendrik Westerschool) ontstond in 1922. Bij deze gelegenheid werden de bestaande openbare gemeentescholen hernoemd en ontstonden de scholen 1, 2, 3 en 4. In 1941 werd school 4 opgeheven en ingelijfd bij school 2. In 1964 werd zij echter weer geopend, nu aan de IJsbaanlaan. Kort daarna, bij raadsbesluit van 29 september van dat jaar, kregen de scholen opnieuw een andere naam:

 • school 1 werd Hendrik Westerschool;
 • school 2 werd Beneluxschool;
 • school 3 werd Feiko Clockschool;
 • school 4 werd Europaschool.

Een voorstel van Burg. & Weth. van Oude Pekela van 11 sept. 1950 om de openbare scholen de namen te geven van de vier prinsessen, en wel school 1 ‘Beatrix’, school 2 ‘Irene’, school 3 ‘Margriet’ en de school voor voortgezet onderwijs ‘Marijke’, wordt teruggenomen omdat meerdere leden van de raad zich hiermee niet kunnen verenigen. Zo wil de CPN-fractie de scholen de namen geven van verzetslieden en anderen. Genoemd worden de namen van Brondijk, Walters, Baas en Sanders.

Het onderwijs te Nieuwe Pekela van 1801-1989

In 1811 waren er in Nieuwe Pekela drie scholen; één gemeenschappelijke school met Oude Pekela; de hoofdschool (Torenschool) en de school op de Doorsnee. In 1854 werd een lagere school in wijk I in gebruik genomen ten behoeve van de schoolgaande kinderen uit de Noorder- en Zuiderkolonie. In 1858 werd door de christelijke afgescheiden gemeente een bijzondere lagere school opgericht aan de Zuidwending. In 1900 werd hieraan een school voor uitgebreid lager onderwijs verbonden, die in 1928 weer werd opgeheven. In 1894 kwam er een Franse school. Vanaf 1908 konden de inwoners van Nieuwe Pekela handelsonderwijs volgen. In 1912 werd de bijzondere lagere school in wijk H geopend; eveneens in dat jaar in wijk B (Alteveer), terwijl er in 1913 nog een openbare lagere school bijkwam in wijk A. In 1918 volgde de opening van de openbare U.L.O.-school die later de naam kreeg van Willem de Zwijgerschool. In 1921 werd de christelijke school aan de Doorsnee geopend, die daarmee de vierde christelijke school werd in deze gemeente, waarna in 1931 een r.k. school volgde. In 1959 werd in Nieuwe Pekela een landbouwhuishoudschool geopend. Een jaar later volgde de ingebruikneming van een chr. lagere technische school (Talmaschool). In 1969 werden de School met de Bijbel aan de Tilstraat en de chr. school aan de Doorsnee gesloten, om vervolgens onder één dak verder te gaan. De eerste fusie in het onderwijs in Nieuwe Pekela was een feit. Een paar jaar later, in 1973, ging de r.k. lagere school St. Bonifatius de openbare lagere Klaas de Vriesschool gezamenlijk verder in één gebouw. In 1985 ontstond een scholengemeenschap door de fusie van de chr. L.T.S. (Talmaschool) en de chr. L.H.N.O.-school Prinses Wilhelmina in Stadskanaal

Het onderwijs in de nieuwe gemeente Pekela van 1990-1999

 • Aan de H. Hindersstraat te Oude Pekela, op het terrein van de voormalige strokartonfabriek Albion, werd in 1990 de Scholengemeenschap Pekela geopend, die was voortgekomen uit het samengaan van het MAVO en het LHNO in beide plaatsen. In 1993 fuseren de basisscholen in de gemeente Pekela. In Oude Pekela gaan de Hendrik Wester-, de Europa- en de Beneluxschool samen. In Nieuwe Pekela gaat het om een samenvoeging van de Jan Ligthart-, de Dr. D. Bos- en de Theo Thijssenschool. De traditionele basisschool begint plaats te maken voor een andere vorm van onderwijs. Nadat de r.k. St. Willibrordusschool te Oude Pekela enkele jaren geleden al was overgestapt naar het Jenaplan-onderwijs, met als kernbegrippen normen, waarden en sociale vaardigheden, begon de Samenwerkingsschool te Nieuwe Pekela met ingang van het cursusjaar 1996/97 met het Daltononderwijs, waarin de thema’s vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking centraal staan.
 • In verband met de fusies van drie openbare basisscholen op 1 aug. 1994 in zowel Oude als Nieuwe Pekela, kunnen zeven oudere leerkrachten op wachtgeld. In Nieuwe Pekela gaan de Jan Ligthart-, de Theo Thijssen- en de Dr. D. Bosschool samen. Daardoor kunnen meester en juf Wolthuis, juffrouw Hekman en juf Weerts vervroegd uit het onderwijs stappen. In Oude Pekela gaan de Hendrik Wester-, de Europa- en de Beneluxschool samen. Daardoor kunnen meester en juf Edens en (hoofd)meester Henri Wierth (57) van de Hendrik Westerschool aan de Parklaan er ook uit. De directeuren van de Dr. D. Bos- en de Samenwerkingsschool te Nieuwe Pekela gaan ook weg. Zij hebben mede door de fusies en het kleiner worden van de school een baan elders aanvaard.

Algemeen

 • 29 sept. 1993 — De openbare basisscholen in de gemeente Pekela gaan fuseren. In Oude Pekela gaan de Hendrik Wester-, de Europa- en de Beneluxschool samen. In Nieuwe Pekela gaat het om een samenvoeging van de Jan Ligthart-, de Dr. D. Bos- en de Theo Thijssenschool.

 • De gemeenteraad van Nieuwe Pekela besluit op 16 febr. 1950 de namen van de openbare lagere scholen als volgt te wijzigen:
  • School Kroder in Dr. D. Bosschool;
  • School Laarman in Jan Ligthartschool;
  • School Dijkstra in Klaas de Vriesschool;
  • School Hogerweg in Theo Thijssenschool.

 • In wijk I te Nieuwe Pekela wordt op 8 jan. 1854 een lagere school in gebruik genomen ten behoeve van de schoolgaande kinderen uit de Noorder- en Zuiderkolonie ‘waar zedelijkheid en onwetendheid onder de inwoners zoveel te wensen overliet’.

 • In Oude Pekela wordt op 1 aug. 1854 een school voor middelbaar onderwijs geopend door de heer Eppo Scheffer waarvan het geven van onderwijs in levende talen en zeevaartkunde door genoemde onderwijzer is toegestaan bij resolutie van Ged. Staten van 6 april 1854.

 • Ingaande 1 jan. 1943 vindt te Oude Pekela een reorganisatie plaats voor wat betreft de openbare lagere scholen 2 en 4. Zo wordt de gemeenteschool 4 opgeheven en zal deze school speciaal voortaan gebruikt worden voor het zevende en achtste leerjaar. De leerlingen en het onderwijzend personeel van gemeenteschool 4 gaan over naar school 2, zodat deze school van een drieklassige een vijf- tot zesklassige wordt. Het hoofd van gemeenteschool 4, de heer Jozef M. Duiven, is overgeplaatst naar gemeenteschool 1 (vacature A. Brondijk).

 • Opening op 5 jan. 1874 van een door de chr. geref. gemeente te Oude Pekela gestichte bijzondere school voor lager onderwijs.
 • Nu de nieuwe school voor U.L.O. te Oude Pekela in juni 1922 haar voltooiing nadert, zal moeten worden beslist, welke benaming aan deze school zal worden gegeven. In het college van Burg.& Weth. is het denkbeeld besproken om de nieuwe school te noemen naar Hendrik Wester, de bekende onderwijsspecialist in deze omgeving, voorheen hoofd van de school in de gemeente. Gevoeld wordt om deze grote hervormer op onderwijsgebied, die het onderwijs in deze gemeente heeft gediend van 1784 tot 1802 en na die tijd schoolopziener in deze provincie is geweest, te eren, hetgeen kan geschieden door aan de nieuwe school zijn naam te verbinden. Waar echter in deze gemeente de bestaande scholen naar de windstreken zijn genoemd en hier worden aangetroffen de Wester- en de nieuwe Westerschool, zullen, teneinde verwarring te voorkomen, deze scholen op een andere wijze moeten worden aangeduid, hetgeen kan geschieden door nummering van scholen. Voorgesteld wordt mitsdien om de nieuwe U.L.O.-school te noemen ‘Hendrik Westerschool’ en de Ooster-, Wester-, nieuwe Ooster- en nieuwe Wester-school respectievelijk gemeenteschool 1, 2, 3 en 4. Door de raad wordt dienovereenkomstig besloten.

 • Het leerlingenaantal in 1896 bedraagt:
  • De Gemeenschappelijke School te Oude Pekela wordt bezocht door:
   • uit Nieuwe Pekela: 23 jongens en 33 meisjes
   • uit Oude Pekela: 7 jongens en 5 meisjes, totaal 68 leerlingen.
  • De school van de heer R.T. Mulder te Nieuwe Pekela wordt bezocht door 104 jongens en 70 meisjes, totaal 174 leerlingen.
  • De school van de heer T. Venninga te Nieuwe Pekela wordt bezocht door 183 leerlingen.
  • De school van de heer G. Dikboom te Nieuwe Pekela wordt bezocht door 183 leerlingen.

 • In het boveneind van de gemeente Nieuwe Pekela heeft op 8 jan. 1855 de plechtige inwijding plaats van de nieuw gebouwde school. Deze school wordt voorlopig, voor rekening van de onderwijzer J. Blokbergen, door een hulponderwijzer waargenomen.

Scholen Nieuwe Pekela

Groen van Prinstererschool

 • In Nieuwe Pekela wordt op 6 juni 1921 de nieuwe christelijke Groen van Prinstererschool geopend.
 • Het bestuur van de Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela heeft besloten, met ingang van 1 april 1928, de school voor uitgebreid lager onderwijs op te heffen wegens gebrek aan belangstelling bij de ouders.
 • In een ledenvergadering van de Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela op 25 febr. 1955 wordt eenstemmig besloten het wezen van de school om te zetten in een z.g. nationale school. Tot nu toe was zij een gereformeerde school.
 • Aan de Lindenlaan te Nieuwe Pekela wordt op 14 juli 1988 de nieuwe Groen van Prinstererschool officieel geopend.
 • In Nieuwe Pekela is op 25 aug. 1993 een begin gemaakt met de sloop van de Groen van Prinsterer school aan de Ds. Sicco Tjadenstraat te Nieuwe Pekela. De voormalige chr. basisschool in het dorpscentrum staat al jaren leeg en dreigt steeds verder te verpauperen.
 • De al jaren leegstaande Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela wordt in de oudejaarsnacht van 1992-1993 gedeeltelijk door brand verwoest.
 • De Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela bestaat op 17 juni 1958 100 jaar.

School Kroder

School Laarman

School Dijkstra

School Hogerweg

Dr. D. Bosschool

 • Aan de Zuidwending in Nieuwe Pekela vindt op 18 nov. 1858 de opening plaats van de chr. school. Het aantal leerlingen bedraagt 95. Op 23 juni 1858 werd de eerste steen gelegd voor het bouwen van deze school.
 • In Nieuwe Pekela wordt op 5 juni 1914 de latere zogenoemde Dr. D. Bosschool in gebruik genomen. Het eerste hoofd van de school is de heer E. Meijer. [De school wordt in 1952 geheel vernieuwd].
 • Waarnemend burgemeester L.J. Bartelds van Nieuwe Pekela opent op 15 dec. 1989 aan de Zuidwendingerweg de geheel gerenoveerde Dr. D. Bosschool.
 • 1994 - De Dr. D. Bosschool aan de Zuidwendingerweg te Nieuwe Pekela zal worden verkocht aan een particulier en worden verbouwd tot een dubbele woning.

Jan Lighthartschool

 • In Nieuwe Pekela vindt op 5 mei 1951 de officiële opening plaats van de verbouwde Jan Ligthartschool, hoofd de heer W. Laarman, met het daaraan verbonden nieuwsgebouwde gymnastieklokaal en het badhuis.
 • Aan de Jan Ligthartschool in Nieuwe Pekela wordt op 8 juli 1992 afscheid genomen van juf Dijkhuizen. Juffrouw Dijkhuizen is 32 jaar in het onderwijs werkzaam geweest.
 • In Nieuwe Pekela wordt op 18 jan. 1996 officieel gestart met de nieuwbouw van de Jan Ligthartschool aan de Berkenlaan.

Klaas de Vriesschool

In Nieuwe Pekela vindt op 15 sept. 1950 de opening plaats van de nieuwe Klaas de Vriesschool. De school is herbouwd op de plaats van de oude school, aan de Doorsnee, die daar vanaf 1870 heeft gestaan.

Theo Thijssenschool

 • Op 30 mei 1953 wordt te Nieuwe Pekela de geheel verbouwde Theo Thijssenschool geopend.

Talmaschool

 • School voor christelijk lager technisch onderwijs. Gelegen aan dec Prunuslaan te Nieuwe Pekela. Geopend op 27 okt. 1961.
 • De chr. scholengemeenschap Talma in Nieuwe Pekela heet met ingang van 1 aug. 1986 ’t Kienholt.
 • De oude Talma-LTS aan de Dennenlaan in Nieuwe Pekela wordt op 17 juni 1996 door brand verwoest.

Doorsneeschool

 • Christelijke school Doorsnee te Nieuwe Pekela. Op 2 juni 1921 wordt in de kerkenraadskamer van de Ned. herv. gemeente te Nieuwe Pekela door de 'Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een bijzondere school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs in de omgeving van de Doorsnee, gevestigd te Nieuwe Pekela', overeengekomen:
 - de stichting van een vrije christelijke school;
 - standplaats: in de omgeving van de Doorsnede.

Het eerste hoofd van de school was de heer J. Dijkhuis, die de school bijna 20 jaar heeft geleid. Vervolgens kwam de leiding in handen van de heer D. Weber, die ruim 20 jaar schoolhoofd is geweest. Vanaf 1961 is de heer De Vlas hoofd van de school.

 • De christelijke school Doorsnee te Nieuwe Pekela wordt op 4 juli 1921 officieel geopend.
 • De bijzondere school aan de Doorsneeweg te Nieuwe Pekela wordt op 29 okt. 1953, na een grondige verbouwing en modernisering, officieel geopend.
 • Op 10 okt. 1997 gaat weer een basisschool dicht in Nieuwe Pekela. Om kwart over drie draait juf De Jonge van de chr. Doorsneeschool aan de Doorsneeweg voor de allerlaatste keer de voordeur op slot. Na de herfstvakantie gaan de 20 overgebleven leerlingen over naar de chr. Groen van Prinstererschool in het centrum van Nieuwe Pekela. De Doorsneeschool fuseerde twee jaar geleden al met de Groen van Prinstererschool.

De Linde

 • Aan de Berkenlaan te Nieuwe Pekela wordt op 19 sept. 1996 de openbare basisschool De Linde officieel geopend. De Linde is het nieuwe onderkomen van de voormalige openbare basisschool Jan Ligthart en moet deze sinds mensenheugenis vertrouwde naam doen vergeten. Basisschool De Linde telt op het ogenblik 184 leerlingen. Dat is ruim 30 meer dan vorig jaar. Oorzaken van de groei zijn de aanmelding van veel meer vierjarigen en de komst van een 20-tal kinderen van de voormalige Samenwerkingsschool aan de J.R. Stuutstraat, die eind augustus van dit jaar wegens te weinig leerlingen de deuren moest sluiten.

't Kienholt

 • De chr. scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs Oost-Groningen, gevestigd in Stadskanaal en Nieuwe Pekela, heeft per 3 sept. 1986 een nieuwe naam: ‘t Kienholt. De scholengemeenschap ontstond ruim een jaar geleden toen de christelijke lagere technische school Talma in Nieuwe Pekela en de christelijke LHNO-school Prinses Wilhelmina in Stadskanaal gingen fuseren.

Landbouwhuishoudschool

 • In aug. 1956 wordt te Nieuwe Pekela een landbouwhuishoudschool gevestigd.
 • De nieuwe landbouwhuishoudschool te Nieuwe Pekela, die in jan jl. al in gebruik is genomen, wordt op 10 maart 1959 officieel geopend door de inspectrice bij het nijverheidsonderwijs te Arnhem, mej. E.E.M. Bergervoet.
 • De school heet met ingang van 26 juni 1969 Torenschool.

Handelsavondschool

De handelsavondschool te Nieuwe Pekela, die sinds de oprichting in de Zuidwendingerwegschool was ondergebracht, wordt met ingang van 1956 worden ondergebracht in de Groen van Prinstererschool.

St. Bonifatiusschool

De St. Bonifatiusschool te Nieuwe Pekela wordt op 19 okt. 1931 in gebruik genomen. Hoofd van de school is dan de heer G. Meijer.

Willem de Zwijgerschool

 • Opening van de openbare u.l.o.-school te Nieuwe Pekela op 3 april 1918. [de latere Willem de Zwijgerschool]. Tot eerste hoofd is benoemd de heer K.S.G.D. Heijt.
 • Door de raad van de gemeente Nieuwe Pekela wordt op 19 okt. 1949 besloten aan de verbouwde ULO-school aldaar de naam te geven van Willem de Zwijger.
 • De verbouwde ULO-school Willem de Zwijger te Nieuwe Pekela wordt op 24 okt. 1949 weer in gebruik gesteld.
 • De openbare ULO-school Willem de Zwijgerschool te Nieuwe Pekela bestaat op 3 april 1968 50 jaar. De opening van de school had plaats op 3 april 1918 en als eerste hoofd werd benoemd de heer K.S.G.D. Heijt, die na een periode van ruim vier jaar, op 1 juli 1922 vertrok. De school heeft daarna onder verschillende hoofden vele ups en downs gekend. Een dieptepunt werd bereikt in 1935, toen zelfs sprake is geweest van opheffing. In latere jaren en zeker na de benoeming tot hoofd van de school van de heer H. Dost, per 1 oktober 1938, ging het crescendo. Samen met de onderwijzer S. v.d. Band (later naar Winschoten vertrokken) en het tegenwoordige hoofd van de school, de heer B. Nieuwbeerta, heeft wijlen de heer Dost de school tot grote bloei gebracht.

Scholen Oude Pekela

MAVO-school

De voormalige mavoschool aan de Compagniesterwijk te Oude Pekela wordt in juni 1992 gesloopt.

Dollard-college

De Scholengemeenschap Pekela, op het voormalig terrein van de strokartonfabriek Albion aan de H. Hindersstraat te Oude Pekela, wordt op 24 okt. 1990 officieel geopend door oud-staatssecretaris van onderwijs, mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas.

Avondschool

De avondschool te Oude Pekela wordt in 1873 bezocht door 33 kinderen: 24 jongens en 9 meisjes in de leeftijd van 6-12 jaar.

Rijks-Normaalschool

 • Op 1 juli 1879 worden te Oude Pekela rijksnormaallessen geopend, waarbij is benoemd tot directeur de heer A. Ufkes, hoofdonderwijzer aldaar, en tot onderwijzers de hoofdonderwijzers J. van Ham uit Blijham, J. Wegener uit Nieuwe Pekela, G.J. Hardeman uit Oude Pekela, de hulponderwijzers L. Postema en R. Wildeboer uit Oude Pekela en de hulponderwijzeres mej. M.D. Oosterhuis uit Oude Pekela.
 • De rijksnormaallessen in Oude Pekela, tot dusver behorende tot klasse B, zijn in 1896 bij ministerieel besluit verheven tot klasse A, tengevolge waarvan het aantal lesuren met 12 per week wordt uitgebreid. Bovendien zal er een vermeerdering van wekelijks 11 uren worden ingevoerd.
 • De rijksnormaallessen te Oude Pekela houden op 1 mei 1918 op te bestaan.

Israëlitische school

Op 6 mei 1838 wordt in Oude Pekela de school voor de Israëlitische jeugd ingewijd.

Hendrik Westerschool, locatie IJsbaanlaan

 • In Oude Pekela wordt op 18 jan. 1996 het officiële startschot gegeven voor de bouw van de Hendrik Westerschool, locatie IJsbaanlaan.
 • Een felle uitslaande brand legt op 21 juli 1996 de openbare basisschool Hendrik Wester aan de Parklaan te Oude Pekela grotendeels in de as. Het gebouw stond al geruime tijd leeg na de fusie van de school met de Europaschool aan de IJsbaanlaan. De school stond op de nominatie om gesloopt te worden.
 • Aan de IJsbaanlaan te Oude Pekela opent burgemeester Chris Arlman op 10 okt. 1996 de geheel vernieuwde Hendrik Westerschool. De achtklassige basisschool biedt plaats aan 240 leerlingen.

Feicko Clockschool

 • De voormalige Feiko Clockschool aan de gelijknamige straat te Oude Pekela wordt in 1986 gesloopt.
 • In de nieuwjaarsnacht 1997-1998 brandt de Feiko Clockschool aan de Apollolaan te Oude Pekela tot de grond toe af. De ruim 330 leerlingen kunnen voorlopig niet naar school.
 • Op 4 jan. 1990 is de nieuwe Feiko Clockschool aan de Sportlaan te Oude Pekela, nabij het sportcentrum Atlantis, in gebruik genomen.

St. Willibrordusschool

 • De nieuw opgerichte r.k. lagere school te Oude Pekela wordt op 15 aug. 1921 geopend.
 • In Oude Pekela is men in maart 1981 druk doende met de sloop van de uit 1921 daterende r.k. lagere St. Willibrordusschool.
 • De nieuwe r.k. lagere St. Willibrordusschool in Oude Pekela wordt op 13 juni 1981 officieel geopend.

Gemeenteschool 1 (J.M. Duiven)

In het uitbreidingsplan Centrum te Oude Pekela vindt op 4 jan. 1954 de officiële opening plaats van de nieuwe openbare lagere school 1 (hoofd de heer Jozef Martinus Duiven). Met deze school, een ontwerp van de architect J.J. Smith uit Uithuizen, heeft Oude Pekela een primeur, want met deze halschool is een type gecreëerd, dat elders in de noordelijke provincies op deze wijze nog niet tot stand is gekomen.

Gemeenteschool 2 (Geertsschool)

In Oude Pekela vindt op 30 mei 1952 de opening plaats van de nieuwe gemeenteschool 2 (hoofd de heer G. Geerts).

Gemeenteschool 3 (J.J. Holtkamp)

In Oude Pekela vindt op 4 jan. 1951 de opening plaats van de gerestaureerde gemeenteschool 3, hoofd de heer J.J. Holtkamp. De school bestaat 50 jaar. De oude school was op 1 nov. 1900 in gebruik genomen, maar doordat het leerjaar voor de school reeds op 1 mei van dat jaar was aan- gevangen, werd van 1 mei tot 1 november les gegeven in de zgn. ‘pikschure’ op de helling van scheepsbouwer De Wijk.

Gemeenteschool 4

Christelijk lagere school

In het plan Roomse Wijk te Oude Pekela vindt op 7 jan. 1957 de opening plaats van de nieuwe chr. lagere school. De school is ontworpen door het architectenbureau Smith uit Uithuizen, in samenwerking met de plaatselijke architect van Oude Pekela, de heer H. Veldman.

Schippersschool

De gemeenteraad van Oude Pekela besluit met ingang van 1 jan. 1914 een afzonderlijke klasse in te stellen voor het geven van onderwijs aan schipperskinderen.

Gemeenschappelijke school

Door Burg. & Weth. van de gemeente Oude Pekela wordt op 10 dec. 1815 in het openbaar aanbesteed: het afbreken en opruimen van de voormalige gemeenschappelijke school en het ter plaatse optrekken van een gebouw voor de keuringsdienst.

Oosterschool

Op 1 nov. 1900 wordt de nieuwe Oosterschool te Oude Pekela in gebruik gesteld. Deze bevatte bij de toelating op 1 mei j.l. 330 leerlingen tengevolge waarvan een schoolgrens noodzakelijk wordt. De kinderen, wonende aan de oostzijde van de Veendijk en behorende tot de nieuwe Oosterschool, zijn nu gevoegd bij de Oosterschool, zodat de grens voor de nieuwe Oosterschool nu begint bij het huis van W. Grol en de kinderen, wonende aan de westzijde van de Hanekampswijk, die tot dusver behoorden tot de Oosterschool, worden nu gevoegd bij de Westerschool, zodat de grens voor laatstgenoemde school begint vanaf en met de westzijde van de Hanekampswijk.

ULO-school

Op 9 okt. 1922 vindt in Oude Pekela de inwijding plaats van de ULO-school.