Onderscheiden Pekelders verdienen geen stoffig bestaan

Uit WikiPekela
Ga naar: navigatie, zoeken
"Onderscheiden Pekelders verdienen geen stoffig bestaan."

In onderstaand overzicht worden Pekelders vermeld die sinds 1800 op de een of andere manier zijn onderscheiden. Om te voorkomen dat zij na hun onderscheiding worden vergeten en enkel in een stoffig archief belanden, is dit overzicht gemaakt. Vermeld zijn onderscheidingen door o.a. de Koningin, de Overheid, de Krijgsmacht, het Onderwijs, het Nut van 't Algemeen, vreemde mogendheden en particulieren. De personen zijn in alfabetische volgorde vermeld.\\

Met nadruk wordt erop gewezen dat dit overzicht geen product is van de (gemeentelijke) overheid maar uitsluitend een particulier initiatief betreft van WikiPekela. Deze site is, met name ná 2000, niet volledig. Aanvullingen worden daarom van harte tegemoet gezien op het adres info@prachtigpekela.nl.

Gebruikte afkortingen:

<columns 100% 50% 50%> EB = Ereburger\\ EP = Erepenning\\ KO = Koninklijke onderscheiding\\ OV = Overig eerbetoon\\

NEWCOL

PL = Plaats\\ OP = Oude Pekela\\ NP = Nieuwe Pekela\\ BP = Boven Pekela\\ Pe = Pekela </columns>

^ Naam ^Leeftijd^PL^Reden ^ EB ^ EP ^ KO ^ OV ^ |Adriani, Marcus Jan|1771-1845|OP|Theoloog + schoolopziener + nutsschrijver| | |1843| | |Akkerman, G.K.|1913-1992|OP|40 jaar werkzaam op de strokartonfabriek "Union" te Oude Pekela| | |1976| | |Beer, R.|????-????|OP|45 jaar werkzaam bij Rocarto BV/Prokart BV| | |1995| | |Bezema, M.|????-????|OP|Medeoprichter Jaarmarkt + Handelsvereniging + vrijw. brandweer| | |2007| | |Bisschop, W.|19??-19??|NP|Onderwijzeres aan de Theo Thijssenschool| | |1972| | |Boer, G. ev Stuit|????-????|NP|Presidente Chr. vrouwenbeweging "Passage" + onderwijzeres| | |2007| | |Boer, Geert de|1805-1891|OP|Strijder en drager van het //Metalen Kruis//| | | |????| |Boer, Gerrit de|????-????|OP|25 jaar in dienst op het postkantoor| | | |1970((Zilveren speld van de PTT))| |Boer, Harm Jurjens de|geb. 1832|NP|Koopvaardijkapitein + mensenredder| | | |1863((Ontving van de Britse regering een verrekijker wegens het aan boord nemen en verplegen van de equipage van het op zee verlaten Engels brikschip //Emblem//))| |Boer, Rutgert de|1938-2006|OP|Vele jaren voorzitter en instructeur EHBO| | |2000| | |Boer, Trijn de ev Dijk|geb. 1935|OP|Vele jaren actief binnen de EHBO| | |2000| | |Bondrager, H.H.F.|????-????|OP|Eindcontroleur Metaaldoekweverij Drenth te Oude Pekela| | |1976| | |Bos, H.|????-????|OP|Produktiemedewerker kartonfabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1976| | |Boschma, Pieter|1921-2008|OP|33 jaar raadslid + wethouder van 1958-1986|1984| |1983| | |Bosveld, J.C. ev Van Deest|????-????|NP|Regiocoördinator (Borst)kanker Vereniging| | |2005| | |Boswijk, Jan Johan|1885-1956|OP|Huisarts, ruim 40 jaar gemeenteraadslid + wethouder| |1956|19??|div.((Boswijk nam een zeer belangrijke plaats in het verenigingsleven. Hij heeft functies bekleed op velerlei terrein. Zo had hij zitting in het bestuur van het Nutsdepartement, was hij sinds 1933 onafgebroken voorzitter van de Nutsspaarbank, voorzitter van de kegelclub Concordia, bestuurslid van de sociëteit en van de Algemene Oranjevereniging. De heer Boswijk maakte ook deel uit van het bestuur van de bridgeclub, van Het Groene Kruis, van Volksonderwijs, van de Handelsvereniging en nog verschillende andere. Hij is tevens commissaris geweest van de papierfabriek Pekela N.V. aan de Ommelanderwijk. De sport heeft bij hem ook een grote plaats ingenomen. Zo was hij voorzitter van de v.v. Noordster, erevoorzitter van de gymnastiekvereniging Sparta, van de tennisclub Ready en van de plaatselijke ijsvereniging. De heer Boswijk was ook voorzitter van de scheidsrechtercommissie in de afdeling van de KNVB en trad zelf ook als scheidsrechter op. De KNVB benoemde hem tot erelid.))| |Brunink, Gerrit Jan|1913-1983|OP|Postbesteller + freelance journalist + publicist|19??| | | | |Dijk, Berend van|1774-1829|OP|Verdienstelijke onderwijzer| | | |1822((Boekgeschenk namens Z. Exc. de heer Minister van het Publiek Onderwijs + Zilveren zaktabaksdoos van het gemeentebestuur))| |Duiven, Martin|1904-1972|OP|Onderwijzer + publicist + natuurkenner| | | |1962((Heimans en Thijsse Prijs))| |Faber, G. ev De Jonge|????-????|OP| | | |1978| | |Dijkhuizen, Klaas|1902-1979|OP|Langdurig lid van de vrijwillige brandweer|1964|1964((Eremedaille + bijbehorende oorkonde))| | | |Franzen, H.|????-????|OP|Bedrijsleider kartonfabriek "Union" te Oude Pekela| | |1976| | |Free, Elso|1851-1950|OP|Grondlegger van de strokartonindustrie in Oude Pekela| | |1926| | |Fruitema, Harm|1929-2005|OP|Ondernemer, garagehouder, voorzitter Stichting Volksvermaken| | |2002| | |Grave, Jan|1909-1970|OP|Mede-oprichter gymnastiekvereniging //Arbeiders Sportbond//| | |19??| | |Groen, Anneke ev Klok|????-????|OP|Langdurig lidmaatschap van de EHBO| | |2001| | |Groot, Klaas Abrahams de|1826-1905|NP|Zeekapitein + mensenredder| | | |1871((Ontving een gouden horloge van de President van de Verenigde Staten, wegens het op 30 maart 1871 verdienstelijk maken jegens de bemanning van het verongelukte Amerikaans schip //Lucy H. Gitsow// (onder voorbehoud) ))| |Groot, W. de|????-????|OP|Eerste klever op de strokartonfabriek "Britannia" te Oude Pekela| | |1974| | |Gruppelaar, Geert Stoffer|1907-1993|OP|Boekhouder en later directeur kartonfabriek //Ceres-Sparreboom//| | |1969| | |Harkema, A.|????-????|OP|Magazijnbediende kartonfabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1976| | |Hazelhoff, H.|????-19??|BP|Landbouwaangelegenheden | | |1961|div.((Hazelhoff is vanaf 5 mei 1923 tot 1 jan. 1961 onafgebroken voorzitter van de coöp. landbouwvereniging Vertrouwen te Nieuwe Pekela geweest. Vanaf 1 jan. 1961 was hij erevoorzitter van de vereniging. Naast zijn belangrijke functie in de coöp. landbouwvereniging, was de heer Hazelhoff sinds 29 juli 1916 bestuurslid en vanaf 23 maart 1922 voorzitter van de coöp. dorsvereniging Ons Belang. Daarnaast was hij o.a. commissaris van de strokartonfabriek De Vrijheid te Veendam en van de coöp. aardappelmeelfabriek Alteveer, bestuurslid van de Veenkoloniale Boerenbond te Veendam, 25 jaar notabele bij de Ned. Herv. kerk in Boven Pekela en enkele jaren lid van de gemeenteraad.))| |Heeres, Willem|1860-1910|OP|Langdurige dienst bij de dienstdoende schutterij| | | |1900((Ereteken))| |Heijes, Hinderika Roelfina|1908-1980|OP|33 jaar lang gemeentevroedvrouw (meer dan 2.000 geboortes)|1979| | | | |Hilberdink, Jan|1896-1962|OP|36 jaar brievenbesteller bij de PTT in Oude Pekela| | | |1952((Oorkonde PTT))| |Hummel, Wiepko|1897-1968|OP|Werkzaam in de strokarton + van 1951-1958 wethouder| | |19?? | | |Jager, Berend|1898-1964|NP|40 jaar werkzaam op strokartonfabriek //De Kroon// + gemeente| | |1964| | |Jong, Cornelis Ruurd de|1911-1990|NP|Predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Nieuwe Pekela| | |1976| | |Jongman, Ali|geb. 1938|OP|Muziekdocente + violiste| | |2003| | |Kalkdijk, Jantje|1910-1991|OP|Wijkverpleegster van 1952-1968|1968|1968| | | |Kanning, Hendrik|1897-1942|NP|Door oorlogshandelingen om het leven gekomen| | | |1946((Gedenksteen in Nieuwe Pekela))| |Kiers, Reint Pieter|1843-1912|OP|Tweede luitenant dienstdoende schutterij| | | |1884((Ereteken, door Zijne Majesteit toegekend, wegens 15-jarig werkelijke dienst bij de schutterij))| |Klinkenberg, Hindrik|1901-1981|OP|Lid + oud-jeugdleider bij de v.v. "Noordster" te Oude Pekela| | |1977| | |Koerts, F.|????-????|OP|Kartonbewerker bij de strokartonfabriek "Union" te Oude Pekela| | |1970| | |Kok, Hennie|geb. 1924|OP|Brandweercommandant|19??| | | | |Kolk, Geert Berends|1773-1811|OP|Redden van twee vissersschepen met achtmensen| | | |1807((Gouden erepenning met getuigschrift van de //Maatschappij tot Nut van 't Algemeen//))| |Koolhof, Jan|1922-1944|NP|Verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog| | | |1946((Gedenksteen))| |Korte, J.|????-????|OP|Kleefsnijder op de strokartonfabriek "Britannia" te Oude Pekela| | |1974| | |Kranenborg, Wibrandus Udo|1837-1909|OP|30 jaar kapitein-commandant dienstdoende schutterij| | |1901| | |Kuiper, Harm Renkes|1821-1907|NP|Buitenvaarder + mensenredder| | | |1865((Ontving van de Britse regering een dubbele verrekijker wegens het opnemen aan boord bij onstuimig weer in de nacht van 26 op 27 nov. 1864 van de bemanning van het in zinkende staat verkerend stoomschip //Tarter//))| |Kuiper, Kristiaan|1920-1942|OP|Militair, gesneuveld in de Slag in de Javazee| | | | 1950((Oorlogskruis met drie gespen postuum toegekend))| |Kuiper, Rikkert|????-????|OP|Bedrijfsleider + kartonindustrie + maatschappij| | |1995| | |Laan, Harm van der|1880-1944|NP|Verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog| | | |1946((Gedenksteen))| |Laan, Jan Pieter van der|1920-1989|OP|Voorzitter //Palvu// + De Zwagers + mede-oprichter WSS|1983| | | |Landlust, J.|????-????|OP|Produktiechef op de strokartonfabriek "Britannia" te Oude Pekela| | |1974| | |Landlust, Trijn|1913-1982|OP|Meer dan 40 jarig dienstverband bij de Feiko Clockschool| | |1978| | |Laning, H.|????-????|OP|Arbeider op de kartonnagefabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1974| | |Leeuwerik, Luppo|1924-2010|OP|30 jaar raadslid + bijna 25 jaar wethouder + lid PS + auteur|1988| | | | |Loman, Eltje Jan|1881-1963|NP|Mede-oprichter Papier- en Cartonfabriek //Pekela// | | |1963| | |Maurits, Klaas|1958-1941|NP|Langdurige dienst bij de dienstdoende schutterij| | | |1903((Ereteken))| |Meems, Albert|1896-1978|OP|Arbeider en incasseerder bij het gemeentelijk gasbedrijf|1961|1961| | | |Meijer, Frans|1909-1986|OP|Directeur MAVO + directeur Handelavondschool + consul ANWB| | |1974| | |Meijer, Gerrit|1901-1968|NP|Werkzaamheden parochie St. Bonifatius + jeugdwerk| | | |1967((Pauselijke onderscheiding //Pro Ecclesia et Pontifice//))| |Mellema, H.|????-????|OP|Aflader bij de strokartonfabriek "Brittania" te Oude Pekela| | |1970| | |Meter, P.|????-????|OP|Meewerkend voorman op de kartonfabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1976| | |Molema, J.|????-????|NP|Chef strokartonindustrie "Ceres-Sparreboom" te Oude Pekela| | |1973| | |Nieboer, Rient Albert|geb. 1950|BP|Inzet v.v. //Pekelder Boys// uit Boven Pekela| | |2009| | |Mulder, J.C.|????-????|OP| | | |2002| | |Noorman, Berend Klaas|1933-1994|OP|Dir. gemeentewerken + brandweercommandant + maatschappij| | |1992| | |Norder, Derk|geb. 1939|??|Oprichter Ombudsman Pekela + 18 jaar gemeenteraad + overig| | |1998| | |Norder, J.D.|????-????|NP|Arbeider op de strokartonfabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1975| | |Oortwijn, Harmannus|1782-1862|OP|Kolonel van de genie in het leger| | | |????((Ridder van de militaire Willems Orde 4e klasse))| |Oosterhuis, Henk|1893-1962|OP|Vakbondsbestuurder| | |????| |Oude Hendrikman, Gerard|1907-1986|OP|Pastoor + 1955-1977 voorzitter Stichting Opbouw Oude Pekela|????| |????| |Petzinger, Willy|19??-20??|OP|Vrijwilligerswerk + mantelzorg| | |2010| | |Pijbes, Derk B.N.|1821-1893|NP|Zeekapitein + mensenredder| | | |1863((Ontving een "gouden" medaille van/namens de president van de Verenigde Staten wegens het aan boord nemen en in veiligheid brengen van de bemanning van het verongelukte Amerikaanse vaartuig //St. Ubans//))| |Pott, L.H.|????-????|OP|Koopvaardijkapitein + mensenredder| | | |1879((Ontving van de Engelse regering een keurig bewerkte zilveren beker met vergulde voet en banden aan de binnenzijde, eveneens zwaar verguld, besloten in fraai foedraal, voorzien van inscriptie, uit erkentelijkheid voor zijn mensenmin en goedheid, betoond aan de schipbreukelingen van het schip //Esmok//, van Liverpool, die hij heeft opgenomen op zee, 6 november 1867. De beker was vergezeld van een vererend schrijven))| |Pott, Willem Wiardus|1837-1898|OP|Kapitein-commandant dienstdoende schutterij van 1868-1898| | | |1884((Ereteken, door Zijne Majesteit toegekend, wegens 15-jarig werkelijke dienst bij de schutterij))| |Prummel, Gea|1950-2009|OP|Oprichter Reg.- en Provinciaal Patiënten/Consumentenplatform| | |2001| | |Raatjes, B.|????-????|OP|Ploegleider Karton- en Papierfabriek "De Kroon" te Oude Pekela| | |1975| |Reijnders, Albert|1860-1935|NP|Langdurige dienst als kapitein bij de dienstdoende schutterij | | | |1903((Ereteken))| |Rijken, Herman|1894-1946|NP|Vele jaren huisarts in Nieuwe Pekela| | | |1947((Monument))| |Roelfsema, Derk|geb. 19??|OP|Langdurig raadslidmaatschap| | |2000| | |Roukema, Folkert Hendrikus|1897-1992|NP| 38 jaar gemeente-ambtenaar waarvan 28 jaar secretaris| |1962| | | |Scholte, B.H.|????-????|OP|Papiermaker op de strokartonfabriek "Britannia" te Oude Pekela| | |1970| | |Scholtens, Evert|1903-1982|OP|27 jaar raadslid + bestuurslid tal van waterschappen| | | |1972((Gouden medaille met oorkonde van de Bond van Staatspensionering.))| |Schrik, A.|????-????|OP|Papiermaker op de strokartonfabriek "Union" te Oude Pekela| | |1974| | |Schrik, Albert|geb. 1940|NP|Wethouder + De Kiepe + Culturele Commissie + Kapiteinshuis| | |2005| | |Smid, Jan|1865-1945|OP|Landbouweconoom| | |????|????((Officier in de Orde van de Kroon van Begië))| |Smidt, Bert|geb. 1944|OP|Raadslid + burgemeester|1989| | | | |Smook, Hirzo Klaas|1911-1940|NP|Dienstplichtig militair in de Tweede Wereldoorlog| | | |1952((Oorkonde postuum toegekend))| |Snater, Jan|1878-1955|OP|Meerdere bestuursfuncties Nut van 't Algemeen| | | |1952((Inschrijving in het ereregister Nut van 't Algemeen))| |Snier, Harm|1909-1940|NP|Dienstplichtig militair in de Tweede Wereldoorlog| | | |1952((Oorkonde postuum toegekend))| |Spoelstra, A.H. ev Peetoom|????-????|NP|Voorzitter kerkenraad Geref. kerk Nieuwe Pekela| | |2002| | |Staal, Gretha|1914-20??|OP|Uitzonderlijke diensten voor het R.K. onderwijs| | | |1979((Pauselijke onderscheiding //Pro Ecclesia et Pontifice//))| |Steen, A.|????-????|OP|Arbeider op de kartonfabriek "E. Free en Co" te Oude Pekela| | |1975| | |Stötefalk, Aaltjo|geb. 1939|OP|Lotuskring + Rode Kruis + E.H.B.O. + Trekvogels + Trouwe Duif| | |1998| | |Stutvoet, Freerktje((Echtgenote van E. Aapkes))|1851-1939|OP|Inde 60 jaar het z.g. tonnengeld voor de familie Gockinga| | |1916| |Toxopeus, Jan Evert|1905-1990|NP|Huisarts, raadslid en div. bestuursfuncties| |1958((Eremedaille + bijbehorende oorkonde))| | |Toxopeus, Mees|1886-1974|NP|Schipper/mensenredder bij de KNZHRM (Reddingmij)|1950| |????|div.((Voor zijn moedig gedrag ontving Mees Toxopeus tal van onderscheidingen en dankbetuigingen uit alle oorden van de wereld. Zo werd hij door Hare Majesteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving hij de aan deze Orde verbonden eremedaille in zilver, de gouden medaille van de Zweedse regering voor de redding van de bemanning van de //Malmö//, het erekruis van de Orde van de Finse Roosvoor de //Satakunta//, de reddingsmedaille van de Duitse keizer, de Grote Gouden medaille van de NZHRM, de gouden medaille van de EHBO, een gouden horloge met inscriptie van de Duitse regering voor de redding van de bemanning van de //Hagfors//, het erekruis van het Duitse Rode Kruis, een gouden medaille van de Duitse reddingmaatschappij enz. enz.))| |Tunteler, Roelf Remmerts|1799-1866|OP|Zeekapitein + mensenredder| | | |1852((Ontving de gouden medaille en kijker van de Britse regering hem toegekend wegens menslievend gedrag bij gelegenheid van het in zee verbranden van het Engels stoomschip //Amazon//))| |Veen, Ate van der|1931-1995|OP|40 jaar gemeente-ambtenaar + maatschappij| | |1987| | |Veen, Huibertus van der|1893-1969|OP|Vele jaren raadslid, wethouder, verzetsstrijder en evangelist|1956|1956| | |Veen, T. van der|????-????|OP| | | |1977| | |Vissinga, Jan|1812-1892|NP|Inwoner van Nieuwe Pekela| | | |????((Drager van de Citadelmedaille en het Metalen Kruis))| |Vries, Pieter Jelis de|1890-1969|OP|Bedrijfsleider Pekelder Machinefabriek + lid Vrijwillige Brandweer| |1958|1955| | |Vries, S.C. de|????-????|OP|Maatschappij| | |1995| | |Wageman, Neeltje|????-????|??| | | |2001| | |Walters, D.|????-????|OP|Metaaldoeklasser metaaldoekweverij Gebr. Drenth te Oude Pekela| | |1974| | |Weerd, H. de|????-????|NP|Zeekapitein + mensenredder| | | |1855((Zilveren medaille met getuigschrift vanwege de Zuid-Hollandse Maatschappij voor Redding van Schepelingen voor de in 1854 gelukte redding van de bemanning van het Noorse brikschip //Solid//))| |Weering, J.|????-????|OP|Voorman bij de touwfabriek "De Volharding" te Oude Pekela| | |1977| | |Werdmuller, Bernard|1890-1969|NP|Langdurig boekhouder bij aardappelmeelfabriek //Alteveer//| | |1955| | |Wester, Hendrik|1752-1821|OP|Onderwijzer en schoolopziener| | |????|1823((Gedenkteken in de Hervormde kerk van Oude Pekela))((Gedenkteken in de Martinikerk in Groningen))| |idem| | | | | | |1826((Eenvoudig gedenkteken op het graf van Hendrik Wester))| |idem| | | | | | |1894((Monument op het graf van Hendrik Wester))| |idem| | | | | | |1956((Standbeeld in Ten Boer))((Erelid afd. Groningen Nut van 't Algemeen))| |Westers, Abraham|geb. 1928|NP|Oprichter en conservator van het museum Het Kapiteinshuis| | |2001| | |Westers, Jan|1905-1982|NP|Fabrikant + verdiensten voor de Woningstichting| | |1976| | |Wever, H.|????-????|OP|Adjudant der Rijkspolitie| | |1978| | |Wiardi, Wiardus Pieter|1911-1983|OP|Directeur van de touwfabriek //De Volharding//| | |1976| | |Wijers, Gerrit|????-????|Pe|Raadsgriffier van 2002-2011| |2011((Wijers kreeg de onderscheiding op 6 september 2011 vanwege zijn inzet voor de gemeenschap van Pekela en voor de raad van Pekela in het bijzonder))| | | |Wijk, Jantina Elizabeth de|1882-1935|OP|Vele jaren wijkverpleegster van Het Groene Kruis| | | |1935((Koninklijke begrafenis))| |Zeven, Remke Cornelis|????-????|NP|Zeekapitein + mensenredder| | | |1866((Ontving van Zijne Majesteit de Koning van Noorweg de //Ridderorde voor Burgerlijke Diensten// voor de redding met levensgevaar van zes schipbreukelingen van de op 11 okt. 1865 in de Noordzee in zinkende staat verkerende Noorse schoener //Fortuna//))| |Zijl, H.|????-????|OP|Arbeider op de kartonfabriek "E. Free en Co" te Oude Pekela| | |1975| | |Zuur, Harm Teunis|1940-2008|OP|Jaarmarkt + Herinrichting + Handelsvereniging + Brandweer| | |2006| | |Zweep, G.|????-????|OP|Papiermaker op de strokartonfabriek "Ceres" te Oude Pekela| | |1971| | |Zwinderman, Jan|geb. 1929|NP|Ondernemer, schilder, maatschappij| | |2002| |